Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van RS Photo Art. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 november 2020.

RS Photo Art is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. RS Photo Art respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina komt u te weten welke gegevens verzameld worden, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt als u mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@rsphotoart.nl.

Persoonsgegevens die RS Photo Art verwerkt
RS Photo Art verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.rsphotoart.nl verstrekt, omdat u gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op de website
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.rsphotoart.nl en/of dienst RS Photo Art heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@rsphotoart.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
RS Photo Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang) – Het analyseren van uw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren – Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan u zich aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Uw betaling af te kunnen handelen
– Goederen en/of diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
RS Photo Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RS Photo Art) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
RS Photo Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactgegevens totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
– Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
– Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
– Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
– Account op de website: totdat u deze opzegt .

Delen van persoonsgegevens met derden
RS Photo Art verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
RS Photo Art gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RS Photo Art en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rsphotoart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RS Photo Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
RS Photo Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.